Balkbroar

Balkbroar ger stora variationsmöjligheter för att passa in i en specifik miljö och byggs oftast av limträbalkar med tvärgående eller längsgående farbana. Limträbalkarna tillverkas med en överhöjning så att bron får en svagt bågformad linje. Dimensionering och ytbehandling utförs enligt gällande bronorm, med en teknisk livslängd på 40 år. 

Farbanan utgörs för det mesta av trä, men grus och gallerdurk förekommer också. Brobanan stabiliseras i tvärriktningen med tvärbalkar och dragstag i stål eller trycksträvor av trä.