Höga flerbostadshus med trästomme

Martinsons erbjudande inom flerbostadshus baseras på en systemuppbyggd stomme i KL-trä. Med grunden i kvalitetssäkrade lösningar möjliggörs objektsanpassade stommar upp till åtta våningar. Förutom exaktkapade fönster- och dörröppningar kan KL-träskivorna även levereras med färdiga håltagningar och fräsningar för installationer. Stommen levereras med eller utan montage.

Stomsystemet uppskattas av kunder som har fokus på miljö ur flera olika aspekter. Förutom att utgöra basen för behagliga boendemiljöer, är det ett miljösmart och hållbart alternativ. Stomsystemet ökar helt enkelt möjligheterna att leva upp till högt ställda miljömål.

Den prefabricerade stommen är resultatet av Martinsons mångåriga utvecklingsarbete inom industriellt byggande, vilket har resulterat i en lång rad fördelar.

Ladda ner vår broschyr


Det här ser vi som några av de viktigaste fördelarna

Underlättar stomprojektering Noggranna anvisningar ger smidig och kvalitetssäker projektering.
Kostnadsbesparande gestaltning Tydliga riktlinjer säkrar kostnadseffektiva gestaltningar och konstruktionsprinciper i tidiga skeden. 
Projektering av komplett byggnad Genomtänkta underlag och exempel för projektering av installationer, påklädnad och kompletteringar.
Helhetsansvar för lyckat projekt Genomtänkta projektmodeller för ett väl synkroniserat samarbete hela vägen till färdig byggnad.
Fabriksprecision CNC-skurna KL-skivor med exaktkapad precision.
Upp till åtta våningar Kundens visioner och behov avgör -utformningen av flerbostadshusen, som erbjuds upp till åtta våningar.
Kvalitetssäkrade tekniska lösningar Valda systemlösningar är utvecklade och utprovade av Sveriges ledande specialister inom KL-träbyggande.
Ljudklass B Utformad för att kompletteras med verifierade lösningar som uppfyller ljudklass B. 
Effektivt montage Lätta, stora CNC-skurna KL-träelement och vältrimmade montagemetoder ger ett mycket snabbt och kostnadseffektivt montage. 
Smarta påbyggnader Byggdelarnas styrka och låga vikt möjliggör påbyggnader av befintliga byggnader, utan de ofta dyra och tidskrävande stomförstärkningar som krävs med andra material.

 


Därför väljer vi bygga i trä

För en träförädlingsindustri som oss på Martinsons kan det väl framstå som självklart att trä är det naturliga materialvalet när vi utvecklar framtidens byggande. Men faktum är att valet i slutändan bygger på en enda insikt. Vi tycker helt enkelt att trä är bäst att bygga med. Både vad gäller byggegenskaper och förmågan att möta framtidens miljökrav. Låt oss förklara hur vi tänker.

Vår norrländska kvalitetsråvara Genom att bara använda träråvara från de senvuxna skogarna i vår omgivning i Västerbotten säkerställs en hög kvalitet på ingående material. 

Byggegenskaper utan konkurrens Trä som byggnadsmaterial är lätt och extremt starkt i förhållande till sin egen vikt, samtidigt som det är enkelt att bearbeta direkt på bygg-arbetsplatsen.

Framtidssäkert Tack vare miljöfördelarna är en ökad användning av trä viktigt för framtidens hållbara samhälle. Till skillnad från material som tillverkas av fossila resurser lämnar trä inte heller outplånliga spår efter sig i naturen.
I Sverige återplanteras mer skog än vad som avverkas, vilket gör att virkesförrådet i de svenska skogarna ökar med cirka 30 miljoner m3 varje år. Det motsvarar ungefär ett fler-våningshus i trä var femte minut.

Hållbart under hela livscykeln Produkter av trä binder stora mängder koldioxid under hela sin livslängd och restprodukterna från tillverkningen används som biobränsle. Samtidigt slukar de nya träd som planterats koldioxid. Det är klimatfördelar med trä som inget fossilt byggmaterial kan svara upp mot.

Skogsklokt I skogen är det bara de träd som fortfarande
växer som tar upp koldioxid och genom att avverka och plantera nya träd minskar mängden koldioxidutsläpp. Allt virke kommer från hållbara skogsbruk och i genomsnitt är en transport av virke från avverkningsplats till sågverksanläggning inte mer än cirka 10 mil.

KL-trä. Materialet som skapar möjligheterna.

Martinsons erbjudande för flerbostadshus bygger på prefabricerade stommar i KL-trä. KL-trä är en massiv träskiva av hyvlat virke som limmas ihop, med vartannat skikt korslagt för ökad formstabilitet.

Resultatet är ett byggelement som är tvärstyvt och tåligt i förhållande till sin låga vikt. Det ger möjlighet till både stora spännvidder och rationella metoder för snabbt montage.

Rationella skarvtyper ger snabbt montage och materialet kan enkelt bearbetas. Med sina fuktbuffrande egenskaper bidrar KL-trä till ett bra inomhusklimat, samtidigt som den massiva konstruktionen ger bra brandmotstånd.

Jag vill ha en snabblektion i materialets byggegenskaper.

KL-trä är enkelt att bearbeta Stora element och rationella skarv-typer tillåter snabbt montage, vilket ger en bra totalkostnad. Mate-rialet kan bearbetas med traditionella handverktyg och underlättar infästning av installationer.

Materialet väger lätt Den låga vikten gör det enkelt att med en relativt liten byggkran utföra 20–30 lyft om dagen. Trä är cirka fem gånger lättare än betong och belastar därför underliggande konstruktion mycket mindre.

Formstabilitet Eftersom skivan är korslimmad behåller den sin form och rör sig inte som massivt virke gör vid fuktförändringar. Den strukturella kapaciteten hos KL-trä är besläktad med betong i materialstyrka, med dimensionsstabila och robusta element.

Hög bärighet och stora spännvidder Tack vare sin uppbyggnad är KL-trä ett formstabilt material, som erbjuder flexibla lösningar med få bärande väggar och frihet i planlösningen.

Hög prefabgrad Skivorna tillverkas i element upp till 3 x 16 m. Med hjälp av CNC-bearbetning kan större urtag eller hål göras i fabrik för att underlätta på byggarbetsplatsen.

Exakt kapning KL-trä tillverkas i en kvalitetssäker fabriksmiljö och CNC-bearbetning ger stor exakthet vid tillkapning. Precisionen hos elementen är tidsbesparande och ger flyt i varje projekt, utan för-senande efterjusteringar.

Behagliga inomhusmiljöer KL-trä finns i ytskiktsklasser från inbyggnadskvalitet till synligt, vilket ger stora möjligheter att skapa attraktiva miljöer. Tack vare sina fuktbuffrande egenskaper bidrar KL-trä samtidigt till ett bra inomhusklimat.

Ett miljösmart val KL-trä framställs ur förnyelsebar råvara i en process, med minimal klimatpåverkan. Det är en naturlig del i kretsloppet och binder koldioxid under hela sin livslängd.

Läs mer om vårt objektsanpassade KL-trä

 

Så ser leveransen ut

Martinsons levererar alltid en komplett prefabricerad bärande stomme i KL-trä. I leveransen till byggplatsen ingår både det material och den dokumentation som krävs för att montera den bärande stommen. 

För lägenhetsavskiljande regelväggar ingår normalt plywood för den ena av dubbelväggarna. Entreprenören tillhandahåller den andra bärande plywoodskivan, som monteras på byggplats -efter att väggen isolerats.


I leveransen ingår

Prefabricerade KL-träskivor till väggar, hisschakt, bjälklag samt vindsbjälklag.
Lägenhetsavskiljande väggar uppbyggda av reglar med plywood, alternativt KL-träskivor.
Lister för avvibrering, förband och fästmaterial för den bärande stommen
Drevmaterial som måste monteras under stomresning eftersom det senare blir oåtkomligt. Övrigt drevmaterial tillhandahålls av entreprenören/beställaren.
Ritningar, leverans- och montageplan för de material som ingår i Martinsons leverans.
Dokumentation som redovisar utförande som krävs för det material som inte ingår i Martinsons leverans men som krävs utifrån den projektering som ligger inom Martinsons åtagande, till exempel skivbeklädnad på väggar i brandlastfallet.
KL-skivor levereras normalt liggande och väl emballerade på öppen bil.

Tillsammans skapar vi ett optimalt projektflöde

Martinsons stomlösningar är utvecklade för att i högsta möj-liga grad uppnå ljud, brand och energiprestanda, både enligt gäll-ande byggregler och för att möta specifika kundkrav. 

För en effektiv samverkan i arbetet med att säkerställa den färdiga byggnadens prestanda är det viktigt att huvudentreprenören tidigt skapar en vältrimmad projektorganisation med rätt kompetenser. Till dessa hör utöver projektledare även samordnande konstruktör/projektör samt övriga sakkunniga som till exempel akustiker, fuktsakkunnig installationsprojektör och byggproduktionskompetens.

Från stomme till tät byggnad

I ambitionen att skapa förutsättningar för framgångsrika projekt för samtliga inblandade aktörer har Martinsons fastslagna flöden för varje skede. I stora drag brukar processen och rollfördelningen se ut så här.

Huvudaktiviteter i flöde för Martinsons respektive huvudentreprenör

Vill Du veta mer om Martinsons stomsystem

Det finns många fördelar och möjligheter med våra stomsystem i limträ och KL-trä.Både då det kommer till hållbarhet och miljö, kostnader, flexibiliteten eller helt enkelt det visuella.

Läs mer