Inomhusläktare i trä

Martinsons läktarkonstruktioner baseras på stomsystem i limträ och KL-trä, med lösningar som har utvecklats till ett mycket konkurrenskraftigt alternativ på marknaden. Martinsons inomhusläktare är ett smart val både för nybyggda idrottshallar och inomhusarenor, som när befintliga läktare behöver ersättas eller kompletteras. Genom att involvera Martinsons experter tidigt i ett projekt ökar möjligheterna att optimera både funktion och totalekonomi.

Ett material med många fördelar

Låg vikt. Eftersom trä har lägre egenvikt än andra konstruktionsmaterial sänks kostnaderna för grundläggning.

Enkelt montage. Den låga vikten gör att de färdiga läktargradängerna relativt enkelt kan monteras på plats, samtidigt som eftermontage av räcken, sitsar och installationer förenklas tack vare trämaterialets egenskaper.

Bra totalekonomi. I kombination med den höga prefabriceringsgraden leder det till korta montagetider, enkel logistik och en god totalekonomi.

Behaglig miljö. Trämaterialen bidrar även till behaglig känsla i inomhusmiljöerna.

 

Läktarens uppbyggnad

Läktarnas uppbyggnad utgörs vanligtvis av plan- och sättsteg i limträ, där planstegen förstärks underifrån. Den bärande gradängen brukar ligga på cc 5-6 meter och det finns olika typer av uppbyggnad att välja på. 

Olika alternativ för gradänger

Det finns tre olika alternativ för gradänger, som alla har olika fördelar beroende på de förutsättningar som råder i projektet.

Limträgradäng

Vid leveranser av en fristående läktare, eller när läktaren levereras tillsammans med Martinsons egen stomme för hela byggnaden, används vanligtvis en gradängbalk i limträ.

Gradängvägg av KL-trä

När det finns innerväggar i KL-trä som kan även kan vara bärande för läktaren, är detta ett bra alternativ som gradäng.

Stålbalk som gradäng

I de fall när själva byggnaden uppförs med en stålstomme kan det enklaste alternativet vara att fortsätta med en stålgradäng även under plan- och sättsteg. Då kan de som projekterar stålstommen använda gradängen för att stabilisera byggnaden.

Tillgänglighet

En arkitekt behöver anlitas för att säkerställa att alla tillgänglighetskrav uppfylls och för att ge upp riktlinjer för till exempel markeringar, räcken, stolar och handikapplatser. Det är vanligt att det uppstår frågor om gångstråk och trappor, men genom att i ett tidigt skede lösa frågor kopplade till hur människor kan förflytta sig på och omkring läktaren underlättas hela processen. 

Utformning

Det finns några frågor som behöver besvaras i utformningen av en läktare.

  • Ska läktaren till exempel utföras med trapplådor, alternativt med urtag för trappa?
  • Ska det vara en sittplatsläktare med stolar, eller är det tänkt att man ska sitta direkt på läktaren?
  • Måste vi dimensionera för ståplatslaster eller räcker det att vi dimensionerar för att läktaren ska klara last av sittande personer?

Normalt dimensioneras sittplats för 3,0kN/m2 och ståplats för 5,0kN/m2

Brandsäkerhet och täthet

För att möta gällande krav på brandsäkerhet ska en brandkonsult anlitas för att bedöma helheten och besluta var det kan behövas eventuella brandcellsgränser. Limträ kan dimensioneras för de bärighetskrav som gäller kopplat till brand och det finns ytskiktskrav som behöver beaktas i valet av behandling och utanpåliggande ytskikt. Brandkonsulten säkerställer att de lösningar som väljs lever upp till kraven. 

Eftersom en limträläktare byggs upp av sammansatta balkar är den inte tät, vilket gör att den i många fall behöver gipsas på undersidan för att klara täthetskraven.

 

Ytbehandling och beklädnad

Normalt levereras plan- och sättsteg med ett eller två lager vanlig golvlack. Detta utgör en grund och ett transportskydd, som sedan avslutas med ett slutligt lager efter montage.

Rekommendationen är att en hårdare beläggning läggs i gångstråk och trappor, för att minska underhåll där slitaget är som störst.