Avverkning av skog

Vid en föryngringsavverkning/slutavverkning avverkas den äldre, avverkningsmogna skogen när dess värdetillväxt börjat klinga av. Merparten av träden avverkas för att bli intäktsbringande timmer och massaved, men även för att ge plats för nästa generation skog. Det är vid föryngringsavverkning du får avkastning på de skötselinsatser du lagt genom åren i din skog.

 Mycket att tänka på kring avverkning

Föryngringsavverkning är en åtgärd som omfattas av en hel del lagar man behöver ta hänsyn till. Skogen måste till exempel ha uppnått en viss ålder innan den får avverkas och avverkningen ska anmälas till Skogsstyrelsen i god tid innan den påbörjas. Större fastigheter (>50 ha) omfattas av ransoneringsregler som till exempel innebär att inte all äldre skog på fastigheten kan avverkas samtidigt. Hänsyn ska även tas till andra intressen och naturvård i samband med föryngringsavverkning.

 Planering

Skogsbruksplanen är ett utmärkt verktyg för identifiering och planering av såväl föryngringsavverkning som övriga skogsbruksåtgärder. Sedan ska förstås själva avverkningen detaljplaneras för att säkerställa rätt utförande, körvägar, naturhänsyn virkesavlägg etc. Dessutom ska myndighetskontakter tas. Detta får du hjälp med av din virkesköpare hos oss på Martinsons.

 Vårt erbjudande

Vi hjälper dig med planering om var och när avverkning ska genomföras, samt med alla frågor som rör till exempel myndighetskontakter, detaljplanering och vägfrågor. Avverkningen genomför vi med hjälp av de lokala entreprenörer som vi har långsiktiga avtal med. Vi säkerställer att ditt virke transporteras till industrin och mäts in. Inmätningen ligger till grund för den ersättning du skall få enligt avtal. Kontakta gärna Martinsons virkesköpare i ditt område för kostnadsfri rådgivning kring avverkningsbehovet på din fastighet.

Vill du veta ännu mer om våra insatser och tjänster för dig och din skog? Ladda ner Skogshandboken!