Markberedning inför plantering

Det bästa sättet att säkerställa en lyckad återväxt efter en föryngringsavverkning är att markbereda och återplantera skogen. Markberedning innebär att marken på ett eller annat sätt bereds för att ge plantan optimala förutsättningar. Markberedningssmetoden anpassas efter de lokala förutsättningarna och den vanligaste metoden för vårt område är harvning. Det innebär att föryngringsytan harvas med en stor tallriksharv som dras av en skogsmaskin. Målet med markberedningen är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för plantorna som ska växa upp på hygget och minska konkurrensen från andra växter.

 Många fördelar med markberedning

Normalt ligger ett avverkat område i så kallad hyggesvila under en sommar, för att grenar och trädrester från avverkningen ska börja brytas ned och förmultna. Ett år efter avverkning markbereds hygget. Markberedningen vänder upp mineraljorden och skapar en omvänd plogtilta, som är ett perfekt mikroklimat för plantan. Där höjs temperaturen och frostrisken minskar, och från förmultningen av humustäcket under tiltan tillförs näring till plantan unders dess första kritiska år.

Dessutom minskar risken för skador från skadeinsekten snytbaggen. Den kryper nämligen inte gärna ut på öppen mineraljord utan vill hellre vistas i vegetationen. En annan viktig faktor är att det är lättare att plantera ett markberett hygge, eftersom det finns tydliga spår att följa för plantören.

 Alltid med miljöhänsyn

Markberedning är en åtgärd som påverkar marken och kan öka risken för urlakning  av näringsämnen. Därför är det viktigt att förarna har kunskap om hur man bäst undviker riskerna. Det görs bland annat genom att lägga harvspåren på tvären mot hållet som det lutar åt, om det finns erosionsrisk. Fornlämningar och kulturlämningar har stor risk att bli påverkade vid markberedning. Därför iakttas särskild försiktighet i områden som innehåller någon form av lämning.

 Vårt erbjudande

Vi rekommenderar dig att avtala om återväxtåtgärder som markberedning och plantering redan i samband med att avverkningskontrakt upprättas. Då säkerställer du att åtgärderna för återväxt blir genomförda i rätt tid. Vi hjälper dig med all planering av åtgärden. Markberedningen genomför vi med hjälp av de lokala entreprenörer som vi har långsiktiga avtal med. De är certifierade samt har goda rutiner för hantering av markberedning vid hög brandrisk, som kan uppstå under torra delen av sommaren.

Kontakta gärna Martinsons virkesköpare i ditt område för rådgivning kring markberedning om ni inte redan hanterat det när avverkningskontrakt tecknades.

Vill du veta ännu mer om våra insatser och tjänster för dig och din skog? Ladda ner Skogshandboken!