Plantering och sådd av skog

Återväxten efter avverkning bör ske som aktiv åtgärd, på de flesta marker lämpligast genom markberedning följt av plantering av skogsplantor från förädlat plantmaterial. Vissa marktyper kan även lämpa sig för sådd, som genomförs maskinellt av markberedaren i direkt anslutning till markberedningen. 

Livskraftigt, förädlat plantmaterial

En av fördelarna med att plantera är att du använder ett förädlat material, som vuxit under optimala förhållanden på plantskolan är livskraftigt när det planteras. Det förädlade plantmaterial som vi planterar har en högre tillväxt jämfört med de träd som redan växer i skogen.

Valet av trädslag

De naturliga förutsättningarna inom objektet är avgörande när du väljer trädslag för återväxten. Vanligtvis planteras tall och gran på olika delar av ett objekt, för att uppnå optimala tillväxtförhållanden för respektive trädslag. Tall trivs bäst på magra till medelgoda marker som är torra eller friska. Gran prioriteras på bördiga till mycket bördiga marker. Men val av trädslag kan också påverkas av andra yttre faktorer. Det kan exempelvis vara älgbetning eller att det finns mycket asp i närheten. Asp är nämligen värd åt knäckesjukan, som är en svamp vilken senare värdväxlar med tallen och skadar tallens toppskott.

Optimala förutsättningar

Bra markberedning är otroligt viktig för en plantas överlevnad de första åren. En optimal planteringspunkt är i en omvänd torva som skapats av markberedare, där plantan kan planteras i mineraljord högt uppe på torvan. Vid plantering är det viktigt att ta hänsyn till risken för skador från skalbaggen Snytbaggen, som är allra störst när hygget är färskt. På grund av detta, samt att det är svårare att få till bra markberedning inför plantering när hygget är färskt, tillämpas oftast hyggesvila på ett år innan markberedning och ytterligare ett år innan plantering. För att undvika snytbaggeangrepp används oftast mekaniska skydd, applicerat redan innan plantorna levererats från plantskolan. Skyddet består av ett lim som blandas med sand för att hindra snytbaggen att gnaga på plantans stam. Plantering kan ske vår/försommar eller höst. Vår/försommar är vanligast för att plantan ska få med sig innevarande års tillväxtsäsong, men på marker med stor risk för torka kan höstplantering vara ett mycket bra alternativ. Skärmträdställning är ett mycket bra sätt att minska risken för frostskador på plantornas skott.

Martinsons erbjudande

Vi rekommenderar dig att planera och avtala återbeskogning redan när avverkning avtalas. Vi på Martinsons har ambitionen att erbjuda en enkel men komplett lösning för att återbeskoga de områden som vi avverkar. Martinsons virkesköpare hjälper dig gärna med rådgivning om olika föryngringsmetoder och ger vägledning i valet av plantor och trädslag. Vi erbjuder kompletta planteringsuppdrag eller plantor för egen plantering på fastigheten. Vårt erbjudande inkluderar förädlat plantmaterial, med plantor av olika storlekar och med olika snytbaggebehandlingar. Vi tänker långsiktigt när vi återbeskogar ett hygge, eftersom det är dagens plantor som ska förse morgondagens sågar med råvara!

Kontakta gärna Martinsons virkesköpare i ditt område för rådgivning kring återväxt om ni inte redan hanterat det när avverkningskontraktet tecknades.

Vill du veta ännu mer om våra insatser och tjänster för dig och din skog? Ladda ner Skogshandboken!