Röjning av skog

Röjning är en åtgärd som görs för att koncentrera tillväxten på önskade träd. Arbetet görs genom att med hjälp av en röjsåg såga ner oönskade träd, som sedan lämnas kvar i skogen för att ge näring till kvarvarande bestånd när de förmultnar. De kvarvarande träden får då mer ljus och näring och således en ökad tillväxt efter röjning. Det leder till en bättre utveckling av beståndet och bättre ekonomiskt resultat när beståndet senare ska gallras.

Huvudstammarna sparas

I röjningsarbetet skiljer man ut så kallade huvudstammar från röjstammar. Huvudstammar är de raka och välväxta unga träden med jämn krona träd som man vill spara för framtiden. Röjstammar är stammar som konkurrerar med huvudstammar och ska röjas bort. Särskilt tallen är känslig för beskuggning och konkurrens från andra stammar. I oröjda bestånd börjar vissa av träden förr eller senare att självdö på grund av konkurrensen och du riskerar att tappa kontrollen över vilka stammar som är huvudstammar. Det finns även ökad risk för stormskador och snöbrott om man inte röjer. När träden konkurrerar om ljuset växer dom snabbare på höjden än på diametern. Detta gör att träden får en ofördelaktig form, med högt upphissad grönkrona och en klen stam.

 
Viktigt med rätt tidpunkt  

Röjningsbehovet skall alltid inventeras innan röjningsåtgärd beslutas. Även bestånd som ser glesa ut kan innehålla delar som är tätare och har stort röjbehov. Normalt bör röjning utföras ca 5–10 år efter plantering, förutom när det finns stor risk för älgskador. Då är rekommendationen att vänta tills plantan nått älgsäker höjd vid ca 5 m. Skogsbruksplanen är ett mycket bra verktyg för att se röjbehovet på hela fastigheten och för att utföra åtgärden i rätt tid.

 
Miljöhänsyn vid röjning

Vid röjning väljer man ut huvudstammar av trädslag som är gynnsammast för ståndorten (beståndets biologiska, geologiska och klimatmässiga beskaffenhet). Där det är möjligt strävar vi efter att lämna en lövandel på ca 5 % efter röjningen är utförd, för att öka den biologiska mångfalden. Vid röjning ska känsliga miljöer som vattenmättade marker, källor och bäckmiljöer röjas med fokus på naturhänsyn och inte skogsproduktion. Det innebär till exempel att vi vill gynna lövskog nära vatten för att skapa en framtida kantzon av löv mot bäcken. Fornlämningar och kulturlämingar skall alltid röjas rent och rensas från trädrester, för att öka synligheteten och minska risken för att rötterna på sikt skadar lämningen.

 
Säkerställ utförandet

Att beståndet röjs i rätt tid är mycket viktigt för både den fortsatta utvecklingen av beståndet och för röjningens kostnad, som är flera gånger högre om den görs för sent. Om du inte vill eller kan röja själv bör du därför kontakta Martinsons i god tid. Tänk på att 1 hektar normalröjning tar ca en dag för en van röjare. Vi utför årligen mycket stora arealer röjning åt våra kunder.

 
Martinsons erbjudande

Våra virkesköpare kan hjälpa dig med rådgivning kring röjning. Vi samarbetar med certifierade lokala och några större regionala röjningsentreprenörer för att kunna hjälpa våra kunder att få åtgärderna utförda i tid och med hög kvalitet. Vi utför självklart även underväxtröjning inför gallring och slutavverkning. Kontakta gärna Martinsons virkesköpare i ditt område för kostnadsfri rådgivning kring röjbehovet på din fastighet.

Vill du veta ännu mer om våra insatser och tjänster för dig och din skog? Ladda ner Skogshandboken!