Montage av limträpanel

Limträpanelen ska monteras med två skruvar eller spikar vid cc600 mm eller cc1200 mm. Fästdon ska vara skyddsbehandlade motkorrosion och anpassade till avsedd livslängd och aktuell korrosivitetsklass enligt SS-EN ISO 12944-2.

Fästdon till trä som inte är avsett att målas eller som är avsett att ytbehandlas med träolja eller järnvitriol ska vara utförda av austenitiskt rostfritt stål A4 med en korrosionshärdighet motsvarande lägst 1.4404 enligt SS-EN 10088-5:2009.


Skruv

Skruv ska ha försänkt huvud och en diameter av minst 9 mm och ha en sådan längd att förankringslängden blir minst 25 mm och att skruven inte går igenom bakomliggande vindskydd.


Spik

Tvärmått på spik ska minst uppgå till 2,8 mm. För räfflad trådspik ska förankringslängden vara 34 mm och för kamspik eller annan mönstrad spik ska förankringslängden vara 25 mm. Längden ska alltså anpassas till bakomliggande läkt, samtidigt som den måste vara minst dubbelt så lång som panelens tjocklek.


Utförandekrav

Träpanel utomhus ska utföras med luftad baksida och luftspalten bakom träpanelen ska vara minst 25 mm. Spik eller skruv får inte penetrera bakomliggande vindskydd och förträngning i luftspalt får inte förekomma.

Vid spikning eller skruvning av panelbrädor ska fästdonet slås i vinkelrätt så att fästdonets huvud kommer i nivå med träytan (se figur).

Vid spikning eller skruvning med maskin ska arbetstrycket ställas in efter minsta förekommande densitet på virket. Utstickande spik- och skruvskallar ska drivas in manuellt.

Vid spikning eller skruvning närmare än 150 mm från virkesände ska virke förborras för att undvika sprickbildning.

Panelbrädor utan ändspont ska skarvas över stöd och med passning. Avstånd mellan stumskarvar i en brädas längdriktning ska vara minst 3 000 mm. Stumskarvar i intilliggande brädor ska förskjutas minst 600 mm.

Ändspontad panel får skarvas mellan stöd. Ändspontade skarvar i intilliggande brädor bör förskjutas minst 1 200 mm.

Tänk på att det finns risk att fasaden kan bli fuktig och smutsas ned av vattenstänk om panelen avslutas alltför nära markytan. Avståndet bör vara minst 300 mm och marken intill grunden bör antingen vara av grovt grus eller utförd på annat sätt så att stänk förhindras.